Stichting Het Jos van Amsterdam Fonds

 

De stichting is opgericht op 11 november 2019 ter nagedachtenis aan graficus/beeldend kunstenaar Jos van Amsterdam (1939-2018). Jos leefde, woonde en werkte tot zijn overlijden in Alkmaar. Hij was nauw verbonden aan het Grafisch Atelier Alkmaar (GAA), Doelenstraat 23, 1811 KX  Alkmaar. Het merendeel van zijn grafisch werk heeft hij in het GAA gemaakt. Voor zijn bijdrage aan de beeldende kunst in Alkmaar ontving hij in 2017 het ere-insigne van de stad Alkmaar.

 

Doel van de stichting is het bevorderen en in stand houden van de grafische kunsten en daarvoor alles te doen wat daaraan bijdraagt. Centraal hierbij staat het toekennen van de Ysbrand Grafiekprijs aan de maker van een daartoe geselecteerd werk. Beoogd wordt daarmee om grafiek bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen.

 

De Ysbrand Grafiekprijs zal, vooralsnog, één keer per twee jaar worden uitgereikt aan een graficus uit Noord-Holland.

 

Criteria die gelden voor toekenning van de Ysbrand prijs zijn:

Ambachtelijk vakmanschap; het moet echt grafisch zijn

Nieuwsgierigheid

Bereidheid kennis te delen

Improvisatievermogen

 

Grafici worden uitgenodigd om kunstwerken aan te leveren via bekende (digitale) kunstkanalen. Een deskundige commissie beoordeelt en waardeert het ingezonden werk.

 

De eerste Ysbrand prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 2.500, zal worden uitgereikt op 23 oktober 2020 in het Stedelijk Museum Alkmaar. 

 

Het Stichtingsbestuur zal zich in het kader van het promoten van de Ysbrand grafiekprijs laten bijstaan door een comité van aanbeveling.

 

De stichting Het Jos van Amsterdam Fonds heeft geen winstoogmerk en is per 11 november 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft daarnaast de culturele ANBI-status.

 

Voor donateurs van een culturele ANBI geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer info over aftrek van giften vindt u op www.anbi.nl 

 

De stichting Het Jos van Amsterdam Fonds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 763 552 44

U kunt ons steunen op rekeningnummer: NL02TRIO 0788 866 567

Ysbrand Grafiekprijs

 

Juryrapport over de toekenning van De Ysbrand Grafiek Prijs 2020

 

 

Inleiding

 

De Ysbrand Grafiek Prijs is genoemd naar graficus, schilder en tekenaar Jos van Amsterdam (1939-2018). Actief pleitbezorger voor de eigentijdse beeldende kunsten en de Alkmaarse beeldende kunstenaars.  

In het dagelijks leven werd hij ‘Jos’ genoemd  maar voluit heette hij Josephus Nicolaas Ysbrand. De prijs draagt zijn derde voornaam. Ysbrand is een bijzondere naam, te mooi om niet te gebruiken te meer daar Jos zijn pers de Ysbrandpers noemde. 

 

Jos kreeg zijn opleiding in Amsterdam en Haarlem. De grootste tijd van zijn leven bracht hij door in Alkmaar. Hij gaf het culturele leven in de stad een enorme impuls. Begin jaren zestig begon hij met het organiseren van kunstmarkten. In 1972 stond hij aan de wieg van de Alkmaarse Kunstenaars Vereniging (AKV). Samen met de Bibliotheek richtte hij de Artotheek op en in 1975 het Grafisch Atelier Alkmaar. Daar  bekleedde hij jarenlang de functie van voorzitter. Ruim tien jaar later – in 1986 – wist hij te bewerkstelligen dat het Baron de Vos van Steenwijk Fonds 20.000 gulden beschikbaar stelde voor de uitgave van een portfolio met tien prenten. De verkoop van de portfolio was een groot succes. 

De opbrengst werd voor een volgende grafiekuitgave gebruikt.  

 

Jos van Amsterdam bleef zijn leven lang betrokken en actief. In zekere zin was hij het Grafisch Atelier. Hij had  niet alleen een groot gevoel voor de esthetiek van vorm en kleur, maar vooral ook voor de  ambachtelijke kant van het grafische vak. Zijn kennis deelde hij graag. Hij beheerste alle technieken, onderzocht hun mogelijkheden op bijna wetenschappelijke wijze en hield van experimenteren. Hij combineerde systematisch onderzoek met improvisatievermogen en kwam zo tot verrassende resultaten.

 

Ter nagedachtenis aan deze bijzondere man, werd op 11 november 2019 de stichting Het Jos van Amsterdam Fonds opgericht, met als doel de grafische kunsten te koesteren, te bevorderen en onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. 

 

De belangrijkste activiteiten van het fonds bestaan uit het uitreiken van De Ysbrand Grafiek Prijs en het organiseren van een aantal activiteiten daaromheen. De prijs van wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan professionele grafici die wonen en werken in Noord Holland. De winnaar ontvangt:

- een bedrag van € 2500

- een oorkonde

- een werkschort met het Ysbrand logo dat door Jos van Amsterdam 

    werd ontworpen

- een expositie in het Grafisch Atelier Alkmaar

- de uitnodiging om de zogenaamde VriendenPrent te maken voor

de Stichting Vrienden van het Grafisch Atelier Alkmaar, met gebruikmaking van  

    de faciliteiten van het Grafisch Atelier en voor het gebruikelijke honorarium

 

Aan de winnaar wordt gevraagd om zitting te nemen in de selectiecommissie van 2022.

 

 

Samenstelling bestuur, Comité van aanbeveling en Selectiecommisie 

 

Het bestuur van Het Jos van Amsterdam Fonds bestaat uit de volgende personen:

Albert van Roeden, voorzitter en lid namens het bestuur van de Vrienden van het Grafisch Atelier Alkmaar 

Magda van Amsterdam, secretaris 

Marja Vleugel, penningmeester, tevens beheerder van Het Grafisch Atelier Alkmaar

Denise Holtkamp, beeldend kunstenaar en lid namens het bestuur van Het Grafisch Atelier Alkmaar

 

In het Comité van aanbeveling hebben zitting: 

Rian van Dam, burgemeester van Hollands Kroon 

Alfons H.J.Dunselman, advocaat  Schenkeveld advocaten

Patrick van Mil, directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar 

Pé Okx, beeldend kunstenaar en componist 

Marie van Rossen, oud-burgemeester van Alkmaar

 

De Selectiecommisie bestond dit jaar uit:

Denise Holtkamp

Rolluf van Laar

Sandra de Vries 

Marja Vleugel ondersteunde de commissie als secretaris. 

 

Er wordt naar gestreefd om ook een extern lid in de commissie te benoemen, maar dit jaar lukte dat (nog) niet. 

 

 

De selectieprocedure

 

Via de adressenbestanden van het Grafisch Atelier Alkmaar, het Platform voor originele grafiek, Grafiekgroep Bergen en via advertenties in vakbladen werden de Noord Hollandse grafici in januari 2020 van harte uitgenodigd om mee te dingen naar De Ysbrand Grafiek Prijs. 

 

Wie belangstelling had, werd gevraagd werd om voor 1 maart 2020 digitaal vijf afbeeldingen van grafisch werk en een beknopt curriculum vitae (CV)  in te sturen. Het werk moest ontstaan zijn in de periode 2019 -2020 en getuigen van de geest van Jos van Amsterdam - vakmanschap, experimentele nieuwsgierigheid, improvisatievermogen en onderzoek.

 

Daarop reageerden elf grafici. Een inzender viel formeel af, omdat hij niet in Noord Holland woonde. De overigen stuurden digitaal 3 tot 5 foto’s in, een curriculum en verwezen naar hun websites.

 

Op basis van deze gegevens vergeleken de leden van de Selectiecommissie alle ingezonden werken en maakten op basis van de digitale inzendingen een voorlopige keuze. Het was evident dat zowel de werken van Renée Blom, als van Madeleine Leddy en Cees Smit - ondanks uitgesproken verschillen in stijl, opvattingen en beeldtaal in alle gevallen potentieel in aanmerking kwamen voor het toekennen van De Ysbrand Grafiek Prijs.

 

De drie kandidaten werden daarop uitgenodigd om hun werk persoonlijk te komen presenteren. In het geval van Madeleine Leddy was een persoonlijke presentatie niet mogelijk, omdat zij in Londen verbleef en door de Corona crisis en de daarmee samenhangende reisbeperkingen niet persoonlijk kon reizen. Dit werd opgelost door met haar te ‘videobellen’ via internet. Omdat zich ook werk van haar bevindt in het Grafisch Atelier Alkmaar, dat verwant is aan het werk dat zij digitaal inzond, kon een goed oordeel worden geveld. Via het videobellen lichtte Madeleine toe hoe zij werkt, hoe haar prenten ontstaan en hoe ze zich tot een eindresultaat ontwikkelen. 

 

Renée Blom en Cees Smit konden wel persoonlijk komen. Beiden hadden werk meegenomen dat een duidelijk beeld gaf van hun grafisch werk en hun vakmanschap. Een goede aanvulling op de digitale beelden.

Zij lichtten het werk toe, gaven inzicht in het ontstaan van hun prenten, de avontuurlijke manier van keuzes maken, de rol van toeval, de intensiteit van de techniek en de ontdekkingstochten die daaruit voortkwamen.

Zij beantwoordden uitgebreid de vragen van de selectiecommissie. De gesprekken duurden ongeveer een uur. Onmiddellijk daarna, met alle beelden en gesprekken nog vers in het geheugen, maakte de Selectiecommissie haar keuze. 

 

Het werk van Renée Blom, viel op door de krachtige, expressieve vormen en het heldere keurgebruik en dat van Madeleine Leddy, door de  verfijnde, bijna tekenachtige stijl. Cees Smit werkt vanuit de diepdruk techniek. Dat vormt de basis voor alles wat hij maakt. Hij schuwt het experiment niet, mijdt gebaande paden, heeft de techniek hoog in het vaandel staan, geeft toeval ruim baan en omdat hij vakmanschap noodzakelijk gereedschap vindt, kan hij met het maakproces spelen. Cees Smit werkt in zekere zin het meest overtuigend in de geest van Jos van Amsterdam. Alles gezien en gehoord hebbend, besloot de commissie daarom, na ampel overleg, de eerste Ysbrand Grafiek Prijs aan hem toe te kennen .

 

 

Prijsuitreiking

 

De feestelijke uitreiking van de eerste Ysbrand Grafiek Prijs vindt – als de Corona crisis dat toelaat – plaats op 23 oktober 2020 in de foyer van het Stedelijk Museum Alkmaar. Dan is ook de tentoonstelling van het werk van Cees Smit te zien in het Grafisch Atelier Alkmaar. 

 

In het Grafisch Atelier Alkmaar wordt, zo mogelijk, later in het jaar een tentoonstelling gewijd aan de inzendingen voor de Ysbrand Grafiek Prijs 

 

 

Alkmaar

2 juni 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Openingstijden:

Ma t/m Vr 10:00 - 17:00

Doelenstraat 23

1811 KX Alkmaar

Designed © Studio Bays | Created with Wix.com